JUTRO

Temat: Normy które warto mieć
PN-87/B-01037 - Projekty budowlane. Zasady rzutowania

PN-ISO 2594:1998 - Rysunek budowlany. Metody rzutowania

PN-ISO 9431:1994 - Rysunek budowlany. Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową

PN-EN ISO 6284:2001 - Rysunek budowlany - Oznaczanie odchyłek granicznych

PN-B-01025:2004 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-EN ISO 4157-1:2001 - Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń Część 1: Budynki i części budynków

PN-EN ISO 4157-2:2001 - Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń

PN-EN ISO 4157-3:2001 - Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń – Część 3: Identyfikatory pomieszczeń

PN-B-01029:2000 - Rysunek budowlany Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-70/B-01030 [Norma wycofana] - Projekty budowlane Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych (Zastąpiona PN-B-01030:2000)

PN-B-01030:2000 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych

PN-ISO 7518:1998 - Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy

PN-EN ISO 11091:2001 - Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu

PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
Źródło: archiurb.pl/viewtopic.php?t=58Temat: Literatura przedmiotu, program zajęć, zasady zaliczenia.
Zasady zaliczenia:
- ćwiczenia zaliczane na podstawie czynnego uczestnictwa studenta w zajęciach, po uzyskaniu pozytywnych ocen klauzur i po uzyskaniu ocen pozytywnych z ostatecznych opracowań projektowych.

- wykłady zaliczane na podstawie obecności i kolokwium zaliczeniowego pisemno- rysunkowego (ze znajomości procesu projektowego, oznaczeń graficznych i warunków technicznych...termin podstawowy- 11.01, poprawkowy- 18.01), pozytywnych ocen kartkówek

Skład personalny kadry dydaktycznej:
prowadzący przedmiot - dr inż.arch. Lech Wojtas (pok.308A)
współpracownicy:
dr inż.arch. Teresa Biernot (pok.309)
dr inż.arch. Iwona Benek (pok.203A)
mgr inż.arch. Daniel Płocica (pok.308A)
mgr inż.arch. Paweł Miksiewicz (pok.203A)Literatura:
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw nr 109/ 04 poz.1156,--dział I, II, III,
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw nr 120/ 03 poz.1133,
- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno- budowlanych, rysunkach zagospodarowania i ukształtowania terenu,
•PN /B- 01025 :2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno- budowlanych.
•PN/B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
•PN/B-01034: 2000 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.
•PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu.
-E.Misniakiewicz, W. Skowroński-„Rysunek techniczny budowlany”, Arkady W-wa 99,
-„Architektura krajobrazu”, PWN Warszawa- Kraków 1979,
-Juliusz Żórawski, „O budowie formy architektonicznej”, Arkady, Warszawa 1973,
-Wejchert Kazimierz, „Elementy kompozycji urbanistycznej”, Arkady, Warszawa 1984,
-Ernst Neufert, "Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego", Arkady, Warszawa 1995,
-Krzysztof Tauszyński, "Dokumentacja budowlana 3- wstęp do projektowania architektonicznego", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszwa 1989,
-"Techniki instalacyjne w budownictwie mieszkaniowym", Ulrich Fox, Arkady, Warszawa 1998,
-aktualne czasopisma architektoniczne, strony internetowe............
Źródło: architekci.yoyo.pl/viewtopic.php?t=15


Temat: oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych
Jak sie powinno oznaczac pustak zuzlobetonowy wedlug normy?
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=75852


Temat: [E-BOOK] Polskie Normy

  PN EN ISO 19011.pdf 1.05 MB
Pn-71-B-06280-Konstrukcje Z Wielkowymiarowych Prefabrykat??w.pdf 111.17 KB
PN-76-B-03001-Konstrukcje i pod??o??a budowli-og??lne zasady ob.pdf 90.14 KB
PN-77-B-02011-Obci?????enia wiatrem w obliczeniach statycznych.Obci?????en.pdf 2.26 MB
PN-81-B-03020-Grunty budowlane.Posadowienie bezpo??rednie bud.pdf 1.43 MB
PN-81_B-03150_00.pdf 38.68 KB
PN-82-B-02001-Obci?????enia budowli - Obci?????enia sta??e.pdf 223.96 KB
PN-83-B-02482-Fundamenty budowlane.Nosnosc pali i fundament??.pdf 1.68 MB
PN-83-B-03010-???ciany oporowe.Obliczenia statyczne i projektowanie.pdf 1.97 MB
PN-88-B-01041-Rysunek konstrukcyjny budowlany-Konstrukcje be.pdf 300.21 KB
Pn-88-N-01607-Rysunek Techniczny-Oznaczenia Graficzne Materia????w.pdf 203.39 KB
PN-90-B-03200-Konstrukcje stalowe.Obliczenia statyczne i projektowanie.pdf 2.02 MB
Pn-B-03002-1999-Konstrukcje Murowe Niezbrojone-Projektowanie.pdf 2.55 MB
PN-B-03150-2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie.pdf 1.15 MB
PN-B-03203-2000-Konstrukcje stalowe-Zamkni???cia hydrotechniczne-Projektowanie i wykonanie.pdf 672.01 KB
PN-B-03210-1997-Konstrukcje stalowe-Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze-Projektowanie i wykonanie.pdf 1.02 MB
PN-B-03215-1998-Konstrukcje Stalowe-Pol???czenia Z Fundamentami-Projektowanie I Wykonanie.pdf 2.57 MB
Pn-B-03262-2002-Silosy ??elbetowe Na Materia??y Sypkie - Obliczenia Statyczne,Projektowanie,Wykonastwo I Eksploatacja.pdf 1.47 MB
PN-B-03264-1999-Konstrukcje betonowe.pdf 5.56 MB
PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, ??elbetowe i spr?????one. Obliczenia statyczne i projektowanie.pdf 6.08 MB
PN-B-03340-1999-Konstrukcje murowe zbrojone-Projektowanie i obliczanie.pdf 1.52 MB
PN-B-06050-Geotechnika.Roboty ziemne.Wymagania og??lne.pdf 162.61 KB
PN-EN ISO 14001_1998.pdf 2.91 MB
PN-ISO 129-1997-Rysunek techniczny.Wymiarowanie.pdf 1.43 MB
Pn-Iso4172-1994-Rysunek Techniczny-Rysunki Budowlane-Rysunki Monta??u Konstrukcji Prefabrykowanych.pdf 335.43 KB
PN-ISO5261-1994-Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych.pdf 406.57 KB
PN-ISO5261-Ak1-1994-Rysunek techniczny dla konstrukcji metal.pdf 42.31 KB
PN-ISO7437-1994-Rysunek techniczny-Rysunki budowlane-Og??lne zasady wykonywania rysunk??w roboczych prefabr elem konstr.pdf 80.08 KB
Polska Norma PN-72 M-86964.pdf 199.2 KB
Polska Norma PN-81 M-85111.pdf 159.27 KB
Polska Norma PN-82 M-86478.pdf 137.89 KB

Kod: http://rapidshare.com/files/98314216/Normy_budowlane.rar
Źródło: peb.pl/showthread.php?t=103709


Temat: Proszę o pomoc w sprawie...
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Normy dobrze jest przeglądnąć zanim się kupi, bo często zawartość nie przystaje do tytułu.

Normy rysunku technicznego budowlanego

PN-EN ISO 3098-0:2002
Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 0: Zasady ogólne.

PN-EN ISO 3098-2:2002
Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 2: Alfabet łaciński, cyfry i znaki.

PN-EN ISO 3098-3:2002
Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 3: Alfabet grecki.

PN-EN ISO 3098-4:2002
Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 4: Znaki diakrytyczne i specjalne alfabetu
łacińskiego.

PN-80/N-01606
Rysunek techniczny. Pismo.

PN-EN ISO 4157-1:2001
Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: Budynki i części budynków.

PN-EN ISO 4157-2:2001
Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń.

PN-EN ISO 5455:1998
Rysunek techniczny. Podziałki.

PN-EN ISO 7519:1999
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach
zestawieniowych.

PN-B-01025:2004
Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
(Zamiast PN-70/B-01025)

PN-70/B-01025
Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

PN-EN ISO 128-20:2002
Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania - Część 20: Wymagania podstawowe
dotyczące linii.
(Zamiast PN-82/N-01616)

PN-EN ISO 128-23:2002
Rysunek techniczny -; Zasady ogólne przedstawiania - Część 23: Linie na rysunkach
budowlanych.

PN-82/N-01616
Rysunek techniczny. Linie rysunkowe.
(Zamiast PN-70/B-01025 w zakresie p. 2.1.4.)

PN-ISO 4069:1999
Rysunek budowlany. Oznaczanie powierzchni na przekrojach i widokach. Zasady
ogólne.

PN-B-01030:2000
Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.
(Łącznie z normą PN-ISO 4069:1999 zamiast PN-70/B-01030)

PN-70/B-01030
Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.

PN-B-01029:2000
Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
(Zamiast PN-60/B-01029)

PN-60/B-01029
Projekty architektoniczno-budowlane. Wymiarowanie na rysunkach.

PN-82/N-01614
Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogólne.
(Zamiast PN-60/B-01029 w zakresie pp. 2.1, 2.2, 2.4, 2.11, 2.12, 2.16.4.)

PN-ISO 129:1996 i PN-ISO 129/Ak
Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogólne. Definicje. Metody wykonania
i oznaczenia specjalne.

(Zamiast PN-82/N-01614 w zakresie zasad porządkowych, sposobów wymiarowania
i uproszczeń wymiarowych)

PN-ISO 9431:1994
Rysunek budowlany. Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkętytułową.

PN-ISO 7200:1994
Rysunek techniczny. Tabliczki tytułowe.

PN-80/N-01612
Rysunek techniczny. Formaty arkuszy.

PN-86/N-01603
Rysunek techniczny. Składanie formatów arkuszy.

PN-B-01040:1994
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.

PN-88/B-01040
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.

PN-88/B-01041
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

PN-B-01042:1999
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

PN-64/B-01042
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

PN-EN ISO 5261:2002
Rysunek techniczny. Przedstawianie uproszczone prętów i kształtowników.
(Zamiast PN-ISO 5261:1994, PN-ISO 5261/Ak:1994)

PN-ISO 5261:1994 i PN-ISO 5261/Ak:1994
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych.

PN-64/B-01043 wyd. 7
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.
Źródło: forum.architekci.pl/viewtopic.php?t=2012


Temat: Dwa napiecia pradu

Co do projektu, to chyba się mylisz, od kiedy to trzeba robić projekt na trafo obniżający napięcie. Jeżeli nie ingerujesz w sieć, nie pchasz mocy biernej, to co to obchodzi ZE? Chodzi mi o schemat jednokreskowy, taki jak jest wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego :
Rozdział 4

Projekt architektoniczno-budowlany

§ 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.

2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:

.....
7) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych;

8) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;


§ 12. 1. Część rysunkowa, o której mowa w § 11 ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7, powinna przedstawiać:

....
4) podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2;

5) zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:

a) instalacje oraz urządzenia budowlane: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe,

b) instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną,

c) instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych,

wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach.
2. Część rysunkowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=11683